Tartan
Fancy it
Picking it twill
Melton then
Circle it
Herringbone
Jacquard it
Verona it
Alpaca
Houndstooth
Double-sided it
Contact: Shen manager
Tel: 0512-52687220 
Fax: 0512-52687005
E-mail: xingxin@csxxmf.com
Add: Jiangsu Changshu City Dong Bang Guanzhi Industrial Park
 
Houndstooth
Houndstooth